Universitas Muhamadiyah Makassar

Pimpinan

PIMPINAN

Universitas Muhamadiyah Makassar Periode 2016 - 2020

Dr. Ir. H. M. Saiful Saleh, M.Si.

KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

Dr. Muhammad Tahir, M.Si

WAKIL REKTOR III

Dr. Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T.

WAKIL REKTOR I

Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.

WAKIL REKTOR II

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

REKTOR

Ir. H. Muh. Saleh Molla, M.M.

WAKIL REKTOR IV